Кои сме ние?

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза ,, ФИКАМА ,, е регистрирано през 2014г. по законодателството на Република България с цел осъществяване на общественополезна дейност.

Основните цели на сдружението са да: 

– Подпомага заличаването на социално – икономическите различия между Северозападна България и останалите региони на страната и постигане на средноевропейски стандарт на живот;

– Подпомага създаването на благоприятни условия за развитието на спорта, здравеопазването, туризъм, образованието, науката, културата, икономиката и утвърждаването на гражданското общество и духовните ценности в регионите и в частност в Северозападна България на териториите на областите Враца, Монтана и Видин;

– Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на гражданите в Северозападна България;

– Подпомага утвърждаването на правата на човека като основна ценност на гражданското общество в България;

Научи повече за нас

Пускане на видеото

Финансиране

Сдружението набира средства от: членски внос; приходи от организиране и участие в образователни програми, семинари, кръжоци, симпозиуми, конференции, публични лекции, изследвания, обмен, кампании, обществени форуми и други програми, събития и мероприятия, насочени към постигане целите на сдружението, както и от реализиране на стратегии, програми и проекти; приходи от реклама, медийни и други права на разпространение; дарения и спонсорство; предоставени средства от държавата; управление на собствено имущество; предоставени средства от европейски и международни организации; други приходи, свързани с осъществяването на на допълнителна стопанска дейност;

Средства за постигане на целите

- Да генерира конкретни решения за подобряване качеството на човешкия капитал, подобряване на бизнесната инфраструктура, повишаване конкурентоспособността на икономиката, по-добро използване на икономическия потенциална културното наследство, преодоляване на вътрешно-регионалните различия в страната, подобряване темповете на социално развитие; - Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически и физически лица, на законодопустими мероприятия за обмен на информацияи съртрудничество; - Подпомага неформални обществени групи, младежки групи, екологични организации, неправителствени организации, общински и държавни структури и др. при реализирането на техни инициативи, които с в унисон с целите на сдружението; - Подпомага превенция срещу дискриминация, защита на човешките права и прилагане на хоризонталните принципи при развитие на човешките ресурси;