Законодателни

Ние искаме да променим това

Целта на сдружението

Сдружението цели да насочи усилията си в набиране, анализиране и разпространяване на информация по проблемите на гражданското общество и правовата държава относно изменения и допълнения на нормативната уредба в Република България, подобряване на законодателната рамка, чрез иницииране на законодателни промени и предоставянето им на законодателната и изпълнителната власт в Република България, в най-уязвимите области на българското законодателство, например:

Трудовото законодателство-преодоляване на остарелите норми и адаптирането им към днешното гражданско общество

Закон за движение по пътищата – предлагане на механизми за ограничаване на „войната“ по пътищата, за определяне на справедливи наказания за виновните за ПТП и др.

Банките – повишаване правата на потребителите и възможностите за участие при определяне на условията по договорите;

Образование – контрол върху дейността на държавните органи, изготвяне на предложения при изготвяне на учебните планове, създаване на механизми за намаляване на агресията в училищата и др.

Домашно насилие – създаване и подпомагане на създадени центрове за жертвите на домашно насилие

Местна власт и местно управление-промени за по-добро управление на местната власт

Обществени поръчки-създаване на механизми за по-строг мониторинг при провеждане на процедурите по обществени поръчки и стратегии за противодействие с корупцията.

Данъчното законодателство – създаване на възможност за адекватна защита на гражданите срещу незаконосъобразни актове на държавните органи и увеличаване правата на субектите в административните производства

Монополните организации – създаване на възможност за участие и контрол на гражданите върху дейността на монополните дружества- електроразпределителните дружества, водоснабдителните предприятия, мобилните оператори и др.

Екологичното законодателство – ограничаване замърсяването на околната среда от незаконосъобразни действия на българските предприятия и мониторинг върху дейността на контролните държавни органи;държавните органи и увеличаването на правата субектите в административните производства

Закрила на децата и младежите – контрол върху дейността на държавните органи при насилие върху деца и др.

ТЕЛК и НЕЛК- стратегии за контрол върху дейността на лекарските комисии

Иницииране сигнали за проблемите на гражданите до Омбудсмана на Република България и други компетентни органи.

Ние от „Фикама“ мислим, че развитието и подпомагането на гражданската законодателна инициатива е пътя към утвърждаването на демократично гражданско общество и защита на човешките права.